A-
 A 
A+
Open login
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 12:40

ΠΟΙΟ «ΔΙΑΦΑΝΟ» ΝΕΡΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα ύδρευσης και αποχέτευσης μπορεί να επιφέρει βελτίωση στην ορθολογική χρήση και τη βιώσιμη διαχείριση του πολύτιμου φυσικού πόρου, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αναφορικά με τις υπηρεσίες ύδατος. Ειδικότερα, η έκθεση με τίτλο «Απόδοση των υπηρεσιών ύδατος εκτός συμμόρφωσης» εκπονείται σε συνεργασία με ευρωπαϊκές ενώσεις παροχής υπηρεσιών ύδατος, που αντιπροσωπεύουν περίπου 70.000 υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχουν νερό για πάνω από 400 εκ. ανθρώπους. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά στην έκθεση αντιστοιχούν σε συνήθειες στη χρήση νερού περίπου 50 εκ. ανθρώπων.

Η έκθεση έρχεται λίγο μετά την ανάληψη δέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των φορέων παροχής υπηρεσιών νερού, δίνοντας στους πολίτες πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα για βασικούς δείκτες για την ποιότητα καθώς και για τα οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών νερού. Η δέσμευση αυτή αποτελεί ανταπόκριση στη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα», στο πλαίσιο της οποίας σχεδόν 1,9 εκατομμύρια πολίτες υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

Παρά τη πρόοδο στον τρόπο επεξεργασίας, μεταφοράς και διάθεσης, εξακολουθούν να εντοπίζονται σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι υπηρεσίες ύδρευσης μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης νερού. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο να υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικοί δείκτες.

Τα κυριότερα ευρήματα της έκθεσης συνοψίζονται ακολούθως:

Ο όγκος του μη ανταποδοτικού νερού , ποικίλλει σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, τα δεδομένα από τη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία και τη Σουηδία, έδειξαν ότι οι μέσες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1-10m3/km/ημέρα. Σε μια χωριστή εκτίμηση, οι μέσες απώλειες διανομής βρίσκονται γύρω στα 8,5 m3/km/day, σύμφωνα με τα στοιχεία αξιολόγησης από 32 μεγάλες επιχειρήσεις ύδρευσης που εξυπηρετούν περίπου 75 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Οι απώλειες αυτές χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές για περιοχές που πλήττονται από λειψυδρία.
Η επεξεργασία λυμάτων είναι πιο αποτελεσματική σε μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι μεγαλύτερες μονάδες απελευθέρωσαν συγκριτικά χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών θρεπτικών ουσιών σε σχέση με τις μικρότερες εγκαταστάσεις, με δεδομένο ότι η ρύπανση θρεπτικών συστατικών προκαλεί ευτροφισμό, ο οποίος οδηγεί σε «νεκρές ζώνες» χωρίς οξυγόνο σε θάλασσες, λίμνες και τα ποτάμια.
Η παραγωγή, μεταφορά και επεξεργασία του νερού απαιτούν ενέργεια. Ενδεικτικό είναι ότι η διαχείριση του αστικού νερού χρησιμοποιεί περίπου το 5,5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχεί στο ισοδύναμο κάθε ατόμου να λειτουργεί διαρκώς μια λάμπα των 10 W. Αυτό το κόστος ενέργειας δεν περιλαμβάνει τη διαχείριση των βιομηχανικών λυμάτων ή ομβρίων υδάτων.

Η συγκεκριμένη έκθεση έχει σκοπό να βοηθήσει την Ε.Ε. να επιτύχει τους στόχους της για την πιο αποτελεσματική χρήση των υδατικών πόρων. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο οι χώρες και οι υπηρεσίες παροχής ύδατος έχουν συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, αλλά σχετικά λίγα είναι γνωστά σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες - πόσο νερό χάνεται, πόση ενέργεια χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του νερού, και ούτω καθεξής. Κρίσιμο στοιχείο για την αξιοποίηση των δεδομένων, είναι αυτά να είναι συγκρίσιμα ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλοι δείκτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό, σύμφωνα με την έκθεση.

ΑΞΟΝΕΣ

  • ΑΕΡΑΣ
  • ΝΕΡΟ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
  • ΟΙΚΙΣΜΟΣ