Καταστατικό

(Α) Με το από 30-06-2004 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με τίτλο “ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ECOCITY” του οποίου ακριβές αντίγραφο κατατέθηκε νόμιμα στο οικείο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12324/22-07-2004 συστήθηκε νόμιμα η εν λόγω Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με τον τίτλο «ΕΚΟΣΙΤΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και με διακριτικό τίτλο ECOCITY, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που στο Καταστατικό αυτό συμφωνήθηκαν.

(Β) Με την από 22-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με την νόμιμη και καταστατική απαρτία και πλειοψηφία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού και δημοσιεύθηκε νόμιμα η απόφαση αυτή και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

(Γ) Με την από 05-06-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, με την νόμιμη και καταστατική απαρτία και πλειοψηφία αποφασίστηκε η τροποποίηση του Καταστατικού και δημοσιεύεται νόμιμα η απόφαση αυτή και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο ως εξής:
Οι όροι συστάσεως, λειτουργίας και λύσεως της εταιρείας είναι οι κάτωθι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: ΕΚΟΣΙΤΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, με διακριτικό τίτλο ECOCITY.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη των Αθηνών. Γραφεία της δε τα επί της οδού Κεφαλληνίας 9, στο Μαρούσι Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΣΚΟΠΟΙ

 1. Να δημιουργεί πρότυπα και να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωσή τους, στη διεξαγωγή της συμβουλευτικής πρακτικής και προώθησης της Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης.
 2. Να προωθεί την εφαρμογή και την αποδοχή της οικολογικής ευαισθησίας, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και να ενισχύσει την αποδοχή στην Ελληνική Κοινωνία.
 3. Να δημιουργήσει και να έχει σε συνεχή λειτουργία, υποδομή τέτοια ώστε, μέλη της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, της Επιστημονικής Κοινότητας και άλλων Φορέων και Οργανισμών, να δύνανται να συνδιασκέπτονται με τους συμβούλους και τα μέλη για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.
 4. Να προωθεί και να ενισχύει προσπάθειες βελτίωσης και ανάπτυξης της επιστήμης και πρακτικής της οικολογίας.
 5. Να συμβάλει στον προβληματισμό για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών που βοηθούν στην προστασία του Περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών
 6. Να συνεργασθεί με τα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα που υποστηρίζουν ανάλογες θέσεις και να παρέχει είτε μόνη είτε με τη συνεργασία και άλλων επείγουσα ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών με σκοπό στην να συντελεί στην περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους.
 7. Να μελετά, να εισηγείται και να στηρίζει τη σωστή κατεύθυνση μέτρων και αλλαγών που επιφέρει με κανονιστικό τρόπο η Πολιτεία.
 8. Να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που παράγονται από κάθε σωστή συμπεριφορά.
 9. Να προωθεί τη συστηματική μελέτη των σχετικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα.

ΜΕΣΑ
Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός η εταιρεία θα:

 1. Οργανώνει σχετικές επιστημονικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
 2. Εκδίδει και διαχειρίζεται έντυπο ενημερωτικό υλικό.
 3. Δημιουργήσει και θα λειτουργήσει σχετικό ενημερωτικό δικτυακό τόπο με την επωνυμία www.ecocity.gr.
 4. Ανακοινώνει συμπεράσματα, εργασίες και θέσεις και θα προβαίνει στην έκδοση ειδικών εντύπων και ηλεκτρονικών δελτίων για την ενημέρωση των μελών και των φίλων της εταιρείας.
 5. Παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, σε έντυπη, οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή.
 6. Οργανώνει εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια μελέτης, εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και εθελοντικές δράσεις σε σχετικά θέματα.
 7. Αξιοποιεί την εθελοντική προσφορά των μελών της και συνεργάζεται με τρίτους φορείς, όπως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου Τομέα, οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ανώτατα και τεχνικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εν γένει με κάθε άλλο φορέα, ο οποίος επιδιώκει όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις της Ελλάδας και άλλων χωρών, εθνικού και διεθνούς επιπέδου, διακυβερνητικούς οργανισμούς, άτυπες ομάδες, δίκτυα οργανώσεων και πολιτών και με κάθε άλλο κοινωνικό σχηματισμό.
 8. Καλλιεργεί και αναπτύσσει σχέσεις σε επαγγελματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς τόσο των χωρών της Ευρώπης, όσο και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου.
 9. Μελετήσει τη σύνταξη και θα προωθήσει την υιοθέτηση και αποδοχή ενός Κώδικα Πρακτικής και Δέσμευσης για το περιβάλλον με σκοπό τον αυτοέλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης από επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ‘
ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 5ο
Ιδρυτικά μέλη και εταίροι της Εταιρείας είναι όσοι συνυπέγραψαν τη σύστασή της και το αρχικό της καταστατικό.
Μεταξύ των εταίρων η Γενική Συνέλευση εκλέγει ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούν ο Πρόεδρος, ο οποίος ασκεί χρέη νομίμου εκπροσώπου – διαχειριστή της εταιρείας, ο Γραμματέας και ο Ταμίας της εταιρείας, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει η Γενική Συνέλευση. Επίσης εκλέγονται δύο αναπληρωματικά μέλη που αντικαθιστούν μέλος του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης ή κωλύματος συμμετοχής.
Για την εγγραφή κάποιου ως Εταίρου απαιτείται να έχει διατελέσει πριν ως μέλος της Εταιρίας και να έχει καταθέσει έγγραφη δήλωση–αίτηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της εταιρείας. Για την είσοδο νέου Εταίρου απαιτείται πρόταση δύο εταίρων και απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αιτήσεως-δηλώσεως εισδοχής κάποιου ως Εταίρου από το Δ.Σ. ο/η αιτών/ούσα δικαιούται να επανέλθει μετά παρέλευση έτους από την ημέρα απορρίψεως της αιτήσεως. Η εγγραφή κάποιου ως Εταίρου ολοκληρώνεται με την καταβολή της ετήσιας εισφοράς και συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εκτός από τους εταίρους, η εταιρεία θα μπορεί να εγγράφει μέλη, που θα συμμετέχουν στις δράσεις της και στηρίζουν το έργο της.
Μέλος της εταιρείας μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της και επιθυμεί να συμμετάσχει στις δράσεις της. Η εγγραφή των μελών γίνεται σε ειδικό προς τούτο μητρώο, το οποίο τηρεί με ευθύνη του ο Γραμματέας της Εταιρείας, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.
Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους απαιτείται έγγραφη δήλωση–αίτηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της εταιρείας. Για την είσοδο κάποιου νέου μέλους απαιτείται πρόταση δύο μελών και απόφαση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αιτήσεως-δηλώσεως εισδοχής κάποιου ως μέλους από το Δ.Σ. ο/η αιτών/ούσα δικαιούται να επανέλθει μετά παρέλευση έτους από την ημέρα απορρίψεως της αιτήσεως. Η εγγραφή κάποιου ως μέλους ολοκληρώνεται με την καταβολή της εισφοράς εγγραφής και της συνδρομής.
Η απόφαση εγγραφής καταχωρείται στα βιβλία μελών. Είναι όμως κανείς μέλος από και δια της λήψεως της αποφάσεως αποδοχής της αιτήσεως από το Δ.Σ. και της καταβολής της μερίδας εγγραφής. Επίσης τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση επιθυμίας να γίνουν εταίροι της Εταιρίας. Για την αποδοχή μέλους ως εταίρου απαιτείται θετική εισήγηση του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Η ιδιότητα του εταίρου καθώς και του μέλους χάνεται σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας ή παραιτήσεώς της ή εκπτώσεώς του σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9. Λύση της εταιρίας, παραίτηση ή έκπτωση μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της ιδιότητας αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Η παραίτηση του εταίρου ή του μέλους γίνεται γραπτώς ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την παραίτηση δεν απαιτείται αποδοχή της από τα όργανα της συνιστώμενης εταιρείας. Η διαγραφή θεωρείται ότι επέρχεται αφότου περιέλθει η δήλωση στην εταιρεία.
Η παραίτηση εταίρου ή μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της εκπροσωπήσεώς σε ενδεχόμενα όργανα ή φορείς για λογαριασμό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Ο αποκλεισμός εταίρου ή μέλους γίνεται από την Γεν. Συνέλευση μετά από έγγραφη εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που κάποιος εταίρος ή μέλος:

 1. Δεν ακολουθεί και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα όργανα της εταιρείας.
 2. Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που τυχόν αναλαμβάνει έναντι της εταιρείας
 3. Αν με οποιοδήποτε τρόπο η εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί προβλήματα ή ζημιές στην εταιρεία ή αυτή φανερώνει κοινωνική ή ηθική υπόσταση τέτοια, η οποία προσβάλλει την εταιρεία ως και τις συναλλαγές της με το κοινωνικό σύνολο.
 4. Αν δεν συμμετέχει και απουσιάζει από τις δράσεις της Εταιρίας για πάνω από δύο έτη.
 5. Προϋπόθεση για την εγγραφή τέτοιας πρότασης στην Ημερησία διάταξη της Γεν. Συνέλευσης είναι η έγγραφη γνωστοποίησή της στο ενδιαφερόμενο μέλος προ πέντε (5) πλήρων ημερών. Μόνο η τακτική Γεν. Συν μπορεί να προβεί σε αποκλεισμό εταίρου ή μέλους. Η απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον τα 2/3 των εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εταίρου ή του μέλους, δε γεννάται καμιά απαίτηση έναντι της εταιρείας, για επιστροφή εταιρικού κεφαλαίου ή τυχόν άλλης προσφοράς που έκανε ο εταίρος ή το μέλος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ‘
ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


ΑΡΘΡΟ 11ο

 1. Οι πόροι της εταιρείας είναι:
  1. Οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν ετήσιες συνδρομές των εταίρων.
  2. Οι εισφορές των μελών και οι τυχόν ετήσιες συνδρομές των μελών.
  3. Οποιαδήποτε εισφορά, επιχορήγηση, κληροδότημα ή κληρονομιά, αρκεί να μη γίνεται με όρους αντίθετους με τους σκοπούς και τη φύση της εταιρείας
  4. Κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή εφόσον εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών (3) από τα μέλη του.
  5. Η ετήσια εισφορά των Εταίρων ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε φορά.
  6. Με απόφαση του Δ.Σ., ορίζεται η εισφορά της εγγραφής των Μελών και η ετήσια συνδρομή τους, που μπορεί να αυξάνει.
  7. Καθιέρωση μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής γίνεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 12ο
Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου. Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Γενική Συνέλευση που εγκρίνει την εταιρική χρήση είναι τακτική, αποφασίζει για τις γενικές οικονομικές κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν το επόμενο έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ‘
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ


ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο χαρακτήρας της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η διανομή οποιουδήποτε κέρδους στα μέλη της τόσο κατά τον χρόνο λειτουργίας της όσο και μετά τη διάλυσή της.
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα δανειοδότηση, η όποια άλλη χρηματική παροχή σε μέλος της εταιρείας μηδέ των μελών του Δ.Σ. εξαιρουμένων. Στην απαγορευτική διάταξη δεν υπάγονται φυσικά οι αναγκαίες δαπάνες που αφορούν την δραστηριότητα της εταιρείας και τις λειτουργικές της ανάγκες, οι οποίες θα εγκρίνονται από το Δ.Σ.
Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας η τυχόν περιουσία της διατίθεται σε συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ‘
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


ΑΡΘΡΟ 14ο
Τα Όργανα της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Εταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 15ο
Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελείται από τους ταμειακώς εντάξει εταίρους της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για όλες τις σπουδαίες υποθέσεις.
ΟΙ Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.
Η πραγματοποίησή τους γίνεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως που περιέχει την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Εγκρίνει την εταιρική χρήση και τον απολογισμό που υποβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
 2. Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
 3. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
 4. Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα φέρνει προς έγκριση το Διοικητικό Συμβούλιο.
 5. Εγκρίνει τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής μετά την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατά έτος ως τακτική στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου για να εγκρίνει την εταιρική χρήση. Επίσης, συνέρχεται:
- όποτε το κρίνει σωστό το Διοικητικό Συμβούλιο
- αν αυτό ζητηθεί εγγράφως έστω και από το 1/3 των εταίρων της εταιρείας.
Αν το Διοικητικό Συμβούλιο, παρά το ότι έλαβε την αίτηση του 1/3 των εταίρων της εταιρείας, δε συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών, οι αιτούντες δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτοί την Γενική Συνέλευση αφού τηρήσουν τις απαιτούμενες διατυπώσεις

ΑΡΘΡΟ 18ο
Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους εταίρους της εταιρείας.
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμειακώς εντάξει εταίροι. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται εν απαρτία αν παρευρίσκονται προσωπικώς τουλάχιστον οι μισοί συν ένας (1) εταίροι της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση μη απαρτίας εκτάκτου ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή επανασυγκαλείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών άνευ προηγουμένης πρόσκλησης των εταίρων. Συνεδριάζει δε, ως ευρισκόμενη εν απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Η Γενική Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και ένα Γραμματέα (πρακτικογράφο), ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε εταίρου. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι γραπτές και να υπογράφονται από δύο τουλάχιστον εταίρους του Προεδρείου. Τη διεύθυνση της Συνέλευσης έχει ο Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Η ψηφοφορία διεξάγεται με το σύστημα της ανατάσεως της χειρός. Δεν υπάρχει θέμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μυστική ψηφοφορία του. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται με αναγραφή τριών ονομάτων που ο εταίρος ψηφίζει σε κόλλα χαρτί και θα φέρει την υπογραφή του ψηφίζοντος, αποκλειομένου του εαυτού του.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Κατ’ εξαίρεση αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Λύση της εταιρείας: πλειοψηφία 4/5 των παρόντων εταίρων.
 2. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας: πλειοψηφία 3/5 των παρόντων εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι πενταμελές (5 μελές) και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη, τα οποία λαμβάνουν τη θέση μελών του Δ.Σ. που τυχόν θα διαγραφούν ή θα παραιτηθούν.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα. Η θητεία θα παρατείνεται κατά περίπτωση μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως πέρα του τριμήνου, από τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής μέλους του Δ.Σ. εντός μιας εβδομάδος συνεδριάζει το Δ.Σ. και γίνεται επανεκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία διαρκούσης της θητείας του Δ.Σ.
Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή του υπό την προεδρία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία με φανερή ψηφοφορία. Εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται μόνο όταν για διάφορους λόγους τα μέλη του Δ.Σ. περιοριστούν σε τέσσερα (4).

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μια φορά το μήνα από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της εταιρείας.
 2. Η σύγκληση γίνεται κατόπιν προσωπικής, γραπτής ή προφορικής ειδοποιήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 72 ώρες πριν την πραγματοποίησή του και με ταυτόχρονη ενημέρωσή τους για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 24ο
To Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, όχι όμως μικρότερη των 3 μελών.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.
 2. Επεξεργάζεται τα βιβλία και τα προσκομίζει στη Γενική Συνέλευση.
 3. Εισηγείται σχετικά με την έκπτωση ή τον αποκλεισμό εταίρου της εταιρείας.
 4. Αποφασίζει σχετικά με την πρόσληψη, την απόλυση και εν γένει την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας.
 5. Ασκεί όλες εκείνες τις πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται στην τακτική διοίκηση της εταιρείας, εκτός βεβαίως από τις πράξεις που δικαιωματικά εκ του Καταστατικού ανήκουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί πράξεις και να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς πάντοτε προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. Δύναται δε, να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου για τον κοινό σκοπό με ή χωρίς αμοιβή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να ανοίγει και να χρησιμοποιεί τραπεζικούς λογαριασμούς και εν γένει να ενεργεί οποιαδήποτε τραπεζική πράξη, πάντοτε όμως στο όνομα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος της εταιρείας ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Γενικός Γραμματέας της εταιρείας με εξουσιοδότηση του Προέδρου εκπροσωπεί αυτήν και ιδίως:

 1. εκπροσωπεί την εταιρεία σε δικαστικές υποθέσεις ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων της χώρας.
 2. εκπροσωπεί αυτή ενώπιον των πάσης φύσεως νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, όπως ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων, δημοσίων αρχών κλπ.
 3. αναθέτει αρμοδιότητες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εγγράφως.
 4. υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων, ως και κάθε έγγραφο του Ταμία.
 5. έχει την επιμέλεια για τον τρόπο εκπλήρωσης των σκοπών της εταιρείας και τον πλήρη συντονισμό της δράσης της.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού της εταιρείας, έχει δε τις εξής αρμοδιότητες:

 1. είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα της εταιρείας, πλην των οικονομικών εγγράφων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ταμία.
 2. συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο της εταιρείας το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. τηρεί τα βιβλία της εταιρείας και το μητρώο μελών
 4. καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας είναι ο διαχειριστής των πόρων της εταιρείας, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές των εταίρων και μελών της εταιρείας, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από αυτόν και τον Πρόεδρο. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία.
 2. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα οικονομικά έγγραφα της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τη σχετική αλληλογραφία και φυλάσσει τα ανάλογα αρχεία.
 3. Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων μαζί με τον Πρόεδρο.
 4. Συντάσσει τον απολογισμό – ισολογισμό στο τέλος τους έτους και τους παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
 5. Καταθέτει στην Τράπεζα που προκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με σύμφωνη γνώμη και σύμφωνη υπογραφή του Προέδρου, κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 100 ευρώ, δυνάμενο το ποσό τούτο να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Εκτελεί αναλήψεις από τις καταθέσεις της εταιρείας από την Τράπεζα που προκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Προέδρου.
 7. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως και στον Πρόεδρο κάθε εξάμηνο ή όταν του ζητηθεί, έκθεση για την κατάσταση του ταμείου.
 8. Είναι υποχρεωμένος οποτεδήποτε του ζητηθεί να λογοδοτήσει στον Πρόεδρο για τα οικονομικά της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΒΙΒΛΙΑ

Στην εταιρεία τηρούνται τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώο μελών.
 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης.
 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Επιστημονικής Επιτροπής.
 5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
 6. Βιβλίο ταμείου.
 7. Διπλότυπα μπλοκ εισπράξεων συνδρομών, μελών.
 8. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά νόμο απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 29ο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Επιστημονική Επιτροπή της εταιρείας αποτελείται από επιστήμονες που είναι μέλη, συμμετέχουν στις δράσεις της και στηρίζουν το έργο της.
Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι είτε εταίροι είτε μέλη που έχουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην Επιτροπή.
Η Επιστημονική Επιτροπή της εταιρείας είναι πενταμελής (5 μέλη) και έχει μονοετή διάρκεια θητείας.
Οι Αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

 1. Να συμβουλεύει τη Διοίκηση της εταιρίας σε αποφάσεις και επιλογές που θα στηρίζουν το σκοπό της.
 2. Να εκπροσωπεί την εταιρία σε Επιστημονικές και Περιβαλλοντικές συναντήσεις.
 3. Να εισηγείται σχετικά με την εφαρμογή ή πρόταση ενεργειών όπως Συνέδρια, Ημερίδες, ομιλίες, έρευνες και
 4. Να συμβουλεύει οργανισμούς και φορείς ανάλογα
 5. Να ορίζει Επιστημονικές Ομάδες στις περιοχές που δραστηριοποιείται το Ecocity, που θα συνεργάζονται με την Επιστημονική Επιτροπή και θα την εκπροσωπούν στην περιοχή τους

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα της εταιρείας θα περιλαμβάνει τον τίτλο και τα άλλα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ‘
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 31ο

 1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Εκκαθαριστές ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τον χρόνο της λύσεώς της, τα οποία θα ενεργήσουν από κοινού τα δέοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 2. Το πιθανό πλεόνασμα της εταιρείας και η πάσης φύσεως περιουσία της δωρίζονται υποχρεωτικά με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύμφωνο γνώμη της Γενικής Συνέλευσης σε κοινωφελές ίδρυμα ή φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του οποίου η δραστηριότητα έχει παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ‘

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο
Για τα θέματα τα οποία δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Επίσης, ισχύει και κάθε διάταξη που είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που στο παρόν καταστατικό υπάρχει αντίθετη ρύθμιση.

ΑΡΘΡΟ 33ο
Η ιδιότητα του μέλους της εταιρείας δεν παραχωρείται, δεν εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο και δεν κληρονομείται.

ΑΡΘΡΟ 34ο
Τα μέλη θα συνέλθουν νόμιμα για εκλογή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία εντός τριών ημερών από την ολοκλήρωση δημοσιεύσεως του παρόντος.
Ανατίθεται στην εξ ημών Φωτεινή Τσακναρή να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

αρχή της σελίδας